MIND WISDOM

Mind Wisdom on perustettu vuonna 2018 alun perin halusta tarjota parempaa valmennusta kilpaurheilijoille. Yrittäjän omat kokemukset urheilijana ja henkisen valmennuksen puuttuminen tuona aikana saivat ajattelemaan, mitä voitaisiinkaan saavuttaa, jos henkiseen vahvuuteen panostettaisiin. Henkinen vahvuus ei kuitenkaan kosketa pelkästään urheilumaailmaa, vaan sen hyödyt näkyvät kaikkialla elämässä. Tavoitteenamme onkin auttaa ihmisiä läpi elämänkaaren löytämään omat vahvuutensa, voimaan hyvin ja vuorovaikuttamaan paremmin.

Mind Wisdom tarjoaa kustomoituja hyvinvoinnin palveluita eri kohderyhmille. Palvelutarjontamme keskiössä ovat erityisesti ratkaisukeskeinen lyhytterapia, psyykkinen valmennus ja lapsiperheitä tukevat palvelut. Tuotamme palveluita yksityishenkilöille, urheilumaailmaan ja työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämiseksi sekä kuntasektorille.

Oli kyseessä siis yksilö, joukkueellinen yksilöitä tai työporukka haasteiden keskellä tai muuten halukas eheytymään ja kehittymään ota rohkeasti yhteyttä! Tarjoamme palveluita erityisesti myös lasten- ja nuorten tarpeisiin.

Kaipaatko lisämyyntiä tai vuorovaikutteista ohjelmaa/luentoa tilaisuuteesi? Vuosien myynnillinen kokemus, osaaminen tapahtumatyöstä ja asiakaspalvelutyötausta takaavat myös erittäin toimivan lisän tiimiisi esimerkiksi messujen tai muun tapahtuman ajaksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jotain muuta mielessä? Olemme erittäin luovia ja avoimia erilaisille ideoille, joten älä epäile tuoda niitä julki!

Kaikki lähtee sinusta! Oppimalla tuntemaan itsesi paremmin, suoriudut ja voit paremmin. Niin yhdessä kuin yksinkin!

OTA YHTEYTTÄ

 

PSYYKKINEN VALMENNUS

Psyykkisen valmennuksen hyödyt on mahdollista tuoda osaksi niin tavallista arkea, työtä kuin huippu-urheiluakin, kaikkialle missä halutaan edistää hyvää terveyttä ja suorituskykyä. Riittävät psyykkiset taidot ovat edellytys menestymiselle niin yksilönä ja joukkueena urheilussa sekä työntekijänä tai johtajana organisaatiossa. Kun erot huipulla ovat pieniä, se mitä oman pään sisällä käydään läpi ratkaisee!

Valmennukseni isoimpana tavoitteena tutustuttaa asiakas itseensä yksilönä ja löytää riittävä keskittyminen ja rentoustila toteuttaa mentaalista harjoittelua. Valmennettavien kanssa käymme läpi, mistä asioista huippusuoritus oikeastaan koostuu ja minkälaisia välineitä on olemassa oman itsetietoisuuden kasvattamiseen sekä kykyyn säädellä vireystilaa optimaaliseksi oman parhaan mahdollisen suorituksen saavuttamiseksi. Minkälainen vaikutus on positiivisuudella ja oikeanlaisella mielikuvaharjoittelulla suoriutumisen, motorisen oppimisen tai hermoverkkojen kannalta ja minkälaisia eroja meissä on oppijina eri aistikanavien painotuksen suhteen. Oppimalla tuntemaan itsemme paremmin, suoriudumme paremmin!

Osana psyykkistä valmennusta perehdymme myös jaksamiseen ja mielekkään arjen rakentamiseen omia tavoitteita, arvoja ja unelmia tukevaksi.

PSYYKKINEN VALMENNUS JOUKKUEILLE

Sosiaalipsykologian opintojeni innoittamana erityisesti ihmisryhmät ja joukkueet ovat mielenkiintoni keskiössä. Omaan pitkän lajitaustan joukkuelajeista ja pidän erityisesti urheilujoukkueiden roolista toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten sekoittumispaikkana. Urheilujoukkueet ryhminä ovat dynaamisia kokonaisuuksia ja alati muutoksessa. Kun lisätään useita ihmisiä saman asian äärelle, on hyvä kommunikaatio kaiken avain. Hyvä vuorovaikutus syntyy kyvystä ymmärtää muita ja muita voi ymmärtää ainoastaan ymmärtämällä itseään ensin.

Ryhmien ja joukkueiden kohdalla huomioitavia ja valmennukselle keskeisiä seikkoja ovat muun muassa:

 • Yhteinen mielenkiinnon kohde ja tavoite

 • Ryhmän kiinteyden eli koheesion ymmärtäminen ja edistäminen

 • Ryhmän jäsenten jakama yhteinen sosiaalinen identiteetti

 • Onnistuminen tavoitteissa vs. pitkät tappioputket

 • Tavoitteiden asettelun haasteiden huomiointi

 • Yksilöiden erot kilpailijoina

 • Keskittymiskyky ja häiriötekijät

 • Roolitus: oman roolin hyväksyntä, rooliodotukset, erilaisten roolien tärkeyden tunnistaminen

 • Urheilijoiden itsetunto, positiivinen itsepuhe

 • Kognitiivisten kykyjen edistäminen ja oman suorittamisen analysointi


Henkinen valmennus auttaa joukkueita asettamaan sopivia tavoitteita ja saamaan jokaiselle onnistumisen elämyksiä, jotka taas toimivat motivaation polttoaineena. Urheilujoukkueet ovat usein ryhmäkooltaan suuria, mutta yleensä toiminta suoritustilanteessa tapahtuu pienryhmissä, kuten vaikka pelaaminen ketjuissa. Pienemmissä ryhmissä tai kentällisissä on urheilijan helpompi erottua edukseen, mutta erot esimerkiksi peliajoissa saattavat lisätä myös kateutta muissa urheilijoissa. Joukkueiden kanssa toimiessa on hyvä huomioida myös mahdolliset ympäristötekijät, niin fyysiset, sosiaaliset, kulttuuriset kuin taloudellisetkin, sillä kaikki nämä vaikuttavat myös ryhmässä toimiviin yksilöihin.

Ryhmien kanssa tavoitteena on saavuttaa hyvä kiinteys eli koheesio sekä kehittää sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja entistä paremmiksi. Toimiva ryhmä on täynnä erilaisia yksilöitä, joten kaiken yhdessä toimimisen ja toisten ymmärtämisen taustalla on hyvä itsetuntemus. Joukkueiden arkeen pyrimme kotiuttamaan myös mielikuvaharjoittelun välineitä sekä positiivista ajattelua ja itsepuhetta.

Ryhmän johtajien, kuten esimerkiksi valmentajien ja huoltajien kanssa isoimpana tavoitteena on löytää rakentavan ja kannustavan palautteenannon keskitie sekä tunnistaa erilaisia tunnetiloja ja dynamiikan ongelmia omassa ryhmässä paremmin, mukauttaa omaa johtamista oikein, ryhmän kehitysvaiheet huomioiden. Mentaalisen valmennuksen tavoitteena on tuoda lisää työvälineitä kehittää osaltansa ohjattavien kognitiivisia kykyjä ja suorituksen analysointia sekä osallistaa omaa ryhmää monipuolisemmin tulevan suunnittelussa sisäistä motivaatiota kasvattaen.

Tarkat tavoitteet ja toivottu kesto yhteistyölle laaditaan jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Keskustelemalla ja arvioimalla omaa toimintaa sekä observoimalla nykyistä tilannetta, katsomme yhdessä, minkälainen apu ja tuki kenelläkin on paikallaan. Ryhmät ja sosiaaliset tilanteet kun ovat dynaamisia, eli alati muutoksessa, elämme osittain aina hetkessä ja tartumme niihin asioihin, mitkä milloinkin vaativat käsittelyä.

PSYYKKINEN VALMENNUS YKSILÖILLE

Kun erot huipulla ovat pieniä, erottuvat henkisesti vahvat urheilijat edukseen. Henkistä vahvuutta voidaan osoittaa esimerkiksi

 • hyvällä tunteiden- ja vireystilan säätelyllä

 • keskittymisellä sekä stressinhallinnalla kilpailutilanteessa

 • Hallitsemalla omaa suorittamista kilpailutilanteessa suunnitellusti

 • Tarkastelemalla kriittisesti omaa motivoitumista suorittamiseen

 • Pohdiskelemalla tarkemmin kilpailemisen kokemista

 • Tutkiskelemalla omaa identiteettiään urheilijana

 • Itsevarmuudella ja positiivisella ajattelulla

 • Huomioimalla itsepuheen merkityksen suorittamiselle

 • Taitona arvioida ja analysoida omaa suorittamista ja kilpailemista sen eri vaiheissa

Se millaista tukea urheilija missäkin vaiheessa urallaan kaipaa on yksilöllistä ja siksi mentaalinen valmennus rakennetaankin aina kestoltaan ja tavoitteeltaan urheilijan tarpeita vastaavaksi. Vuodesta toiseen jatkuva urheilu vaatii myös motivaation tarkastelua ja urheilun kipinän ylläpitoa, johon henkinen valmennus myös tähtää! Henkisessä valmennuksessa huomioidaan urheilijan iälle tyypilliset seikat ja harjoitukset mukautetaan osaksi lajitreeniä tai erillisiksi tapaamisiksi parhaiten sopivalla tavalla.  Hyvät psyykkiset taidot ja valmiudet vapauttavat energiaa itse fyysisen suorituksen tekemiselle!

PSYYKKINEN VALMENNUS TYÖYHTEISÖILLE

Välillä se, mitä kaivataan on henkilö oman organisaation ulkopuolelta. Tuore näkökulma itselle tutun yhteisön haasteisiin voi olla juuri se, mikä ratkaisee. Tuoreet kasvot voivat olla myös ne, jotka kertovat vaikuttavasti uusista ideoista ja tuovat ajattelun keskiöön asioita, joita jokaisen tulisi ottaa huomioon omassa työssä, jotta kaikkien olisi mielekästä toimia. Kun porukka kerätään kasaan oikeiden teemojen äärelle, on melko varmaa, että hyvää keskustelua saadaan aikaiseksi. Keskustelun ohella teemoihin voidaan paneutua myös puhtaasti hauskanpidon ja erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Työnilon, ilmapiirin ja toimivan yhteisön avaimet ovat joskus vain naurahdusten ja tietokoneen telakkaan jätön päässä!

 • Miten mielikuvaharjoittelua, tavoitteiden asettelua ja positiivista itsepuhetta voitaisiin soveltaa sinun työssäsi?

 • Koetko työssäsi stressiä tai jännittävätkö esiintymiset?

 • Haluaisitko oppia hallitsemaan tunteitasi paremmin myös sinulle haastavissa tilanteissa?

 • Kaipaatteko vinkkejä johtoportaalle, miten motivoida ja kannustaa omaa tiimiä paremmin?

 • Miten olla tasavertainen ja jakaa rakentavaa palautetta positiivista unohtamatta?

 • Miten kannustaa ja ohjata entistä parempiin tuloksiin?

 • Miten asettaa realistisia ja motivoivia tavoitteita ja huomioida ryhmän tarpeet sekä roolitus paremmin?

Istutaan yhdessä alas ja laitetaan viisaat päämme yhteen. Löydetään yhdessä ne välineet, joilla teidän on helppo jatkaa eteenpäin, kohti menestystä!

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Kaipaatko apua haastavassa elämäntilanteessa tai oletko vaihtamassa suuntaa?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii terapiamuodoksi lievempiin psyykkisiin haasteisiin sekä matalan kynnyksen keskusteluavuksi haastaviin elämäntilanteisiin.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voidaan käydä läpi esimerksiksi seuraavanlaisia asioita:

 • elämänmuutokset
 • valintatilanteet
 • ihmissuhdeasiat
 • tavoitteet ja unelmat
 • vanhemmuuden haasteet
 • uupumusoireet
 • menetyksen kokemukset
 • itsetunnon haasteet
 • syömishäiriöt
 • riippuvuudet
 • ahdistuneisuus
 • pelot ja traumat
 • lasten mielenterveys

Terapiaan ovat tervetulleita sekä yksilöt, parit, perheet, että ryhmät.

Lyhytterapia soveltuu lievempien haasteiden hoitomuodoksi. Lyhytterapiassa toiminta on asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja voimavarakeskeistä sekä tulevaisuuteen orientoituvaa. Tapaamisten määrä sovitaan usein ennakkoon tai prosessin alkupuolella ja se voi sijoittua 1-20 tapaamiskerran välille. Terapeuttina olen helposti lähestyttävä ja omaan kokemusta hyvin monenlaisista elämäntilanteista. Parhaiten osaamiseni pääsee esille työstettäessä elämäntilanteellisia muutoksia, jaksamisen-, vanhemmuuden-, ja ihmissuhteiden sekä itsetunnon teemoja. Työssäni noudatan hyviä ammattieettisiä periaatteita ja kunnioitan asiakkaan yksityisyyttä. Mikäli mietit lyhytterapian aloittamista tai sen soveltumista oman tilanteesi kanssa, ole rohkeasti yhteydessä niin tutustutaan hieman ja tehdään veloitukseton kartoitus.

 

Terapiahinnasto:

Yksilöterapia 60min/75€
Yksilöterapia 90min/110€

Pariterapia 60min/95€
Pariterapia 90min/130€

Kolme etukäteen sovittua tapaamiskertaa - 10%

Myös ryhmät ovat tervetulleita terapiaan ja niiden järjestelyistä voidaan sopia erikseen.

PALVELUITA LAPSIPERHEILLE

Tarjoamme vaihtuvaa kurssimuotoista toimintaa lapsiperheiden arkeen ja vanhemmuuden tueksi!

Meneillään olevat kurssit:

Vastaamme Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden Koko perheen sirkus-kurssien toteutuksesta. Perhesirkukset ovat osa sosiaalista sirkusta. Fyysisen tekemisen ohella harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja syvennetään lapsen ja oman aikuisen suhdetta yhdessä tekemisen ja onnistumisten kautta

Lisätietoja: https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-museot/kulttuuria-lapsille-ja-lapsiperheille/kulttuurikurssit-lapsiperheille

LIIKUNTA JA TAPAHTUMAT

Mind Wisdom tarjoaa myös erilaisia liikunnallisia palveluita tilaustyönä. Osaamisemme painottuu perheliikunnan, liikkuvuuden ja akrobatian ympärille.

Olemme olleet toteuttamassa lukuisia kauppakeskustapahtumia, messuja, näytöksiä sekä juhlia ja koko perheen elämyksiä, virkistyspäiviä ja työhyvinvointitapahtumia. Sydäntämme lähellä ovat liikunnan, hyvinvoinnin sekä elämästä nauttimisen teemat ja niihin liittyvät tuotteet, tapahtumat ja palvelut. Meiltä löytyy palvelukseenne itseohjautuvia ja iloisia myyntitykkejä, joille asiakaspalvelu on kaikki kaikessa. Paljon kokemusta löytyy myös konsulenttitöistä päivittäistavarakaupoissa pääasiassa elintarvikkeiden parissa tuotemaistatuksineen ja tarvittaessa myös hygieniaosaamiskortti suoritettuna.

Ota rohkeasti yhteyttä niin kerromme lisää.

BIO

Hei! Olen Tamperelainen kolmekymppiä ylittänyt perheenäiti. Olen hyvin perhekeskeinen, luova ja liikunnallinen sekä todella suuri eläinten ystävä. Nautin paljon luonnossa liikkumisesta, hyvästä ruoasta ja juomasta sekä matkustelusta mutta myös tutuissa mökkimaisemissa oleilusta ja kotoilusta. Töitä teen aina asiakkaita varten ja todella isosti sydämellä.

Koulutustaustani muodostuu sosiaalipsykologin opinnoista (YTM Itä-Suomen yliopisto), Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnoista psykoterapeuttisin valmiuksin (Siria 2022, 2v.) sekä Psyykkisen valmentajan koulutusohjelman opinnoista (EduFocus 2018, 1v.) Pääaineeni ohella olen opiskellut laajemmin psykologiaa, työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä liikuntapsykologiaa. Kehitän ja päivitän jatkuvasti omaa osaamistani erilaisilla kursseilla sekä seminaareihin ja työpajoihin osallistumalla. Lisäkouluttautumista ohjaavat oma mielenkiintoni sekä meneillään olevat projektit. Minulle uuden oppiminen ja itseni kehittäminen on läpi elämän jatkuva prosessi, jonka varrella myös jokainen kohtaamani uusi ihminen opettaa minulle jotakin uutta.

Taustaltani ja sydämeltäni olen ikuinen urheilija. Urheilun kontekstissa päälajeina voimistelu ja cheerleading onkin vierähtänyt elämästäni jo yli 25 vuotta. Työtaustaltani olen melko monissa liemissä keitetty myynnillisen asiakaspalvelun ammattilainen ja ihmistuntija.

Työhistoriaani kuuluu paljon erilaisia hyvinvoinnin, hoiva-alan-, liikunta-alan-, asiakaspalvelun ja myynnin sekä markkinointialan töitä . Olen työskennellyt, niin yksityisille palveluntarjoajille, kansainvälisille suuryrityksille kuin kunnille ja urheiluseuroille.

Vahvuuteni ovat ihmisten ja erityisesti ihmisryhmien kanssa työskentelyssä. Lähellä sydäntäni ovat myös erityisryhmien, perheiden- ja lasten- sekä vanhusten kanssa työskentely. Pidän vaihtuvista tilanteista haasteineen ja parhaiten koen toimivani arjessa pienen kiireen keskellä, kun jokainen päivä on hieman erilainen. Koen, että laaja työhistoriani on opettanut minulle paljon erilaisten organisaatioiden toiminnasta, ihmissuhteista, päätöksenteosta, itseohjautuvuudesta ja suunnittelusta. Yhdistelen laajasti osaamistani ja pyrin luomaan myös uutta innovatiivisesti soveltaen.

Mind Wisdomin palveluksessa ja yhteistyössä kanssani työskentelee projekteista riippuen myös valikoitu joukko muita samanhenkisiä alansa ammattilaisia.

OTA YHTEYTTÄ